Print Friendly, PDF & Email

En platt profil är ett resultat av att personen inte har varit konsekvent i sina svar när hen har svarat på frågorna. Med andra ord, personen har inte haft förmågan att identifiera sig själv i en tydlig roll. En platt profil skapas då profilen inte helt och hållet har hamnat inom den neutrala zonen. Profilen skall även ses som platt då en av de två profilerna är tydligt snävare än den andra. Om de två profilerna är väldigt olika och en av dem är nästan platt är det bättre att tolka den tajtare profilen som platt.

Betyder en platt profil att personen har problem?

En platt profil i sig betyder inte att personen har problem. Dock kan det visa på en situation där personen inte kan fokusera fullt ut.

Kom ihåg att en platt profil inte har någon form!

 • En platt profil är en följd av att respondenten inte har svarat på frågorna konsekvent. Med andra ord har personen inte kunnat identifiera sig med en tydlig roll.
 • En profil definieras som platt om någon av profilerna i sin helhet ligger inom den neutrala zonen. Profilen bör också betraktas som platt om en profil är klart mera snäv än den andra profilen.
 • Om de två profilerna är väldigt olika och den andra är nästan platt, är det bättre att se profilen i sin helhet som platt.

Platt Profil I
Nyckelkänsla: Osäkerhet, avsaknad av tydlighet

Orsak:

 • Nytt jobb
 • Otydlig arbetsbeskrivning
 • Många chefer
 • Otydliga mål
 • Etc. etc.

Personen har inte kunnat bilda sig en klar uppfattning om hens roll i den aktuella miljön. Detta kan orsakas av en oklar arbetsbeskrivning eller att personen har ny position och ännu inte riktigt funnit sin roll. Det kan också orsakas av att den anställdes känsla av att hen inte fått tydliga instruktioner eller ansvarsområden, eller att personen redan tänkt på framtiden, det vill säga att hen söker förändring i den nuvarande situationen.

 • Personen har inte kunnat bilda sig en klar uppfattning om sin roll i den nuvarande arbetsmiljön. Detta kan bero på en oklar arbetsbeskrivning, eller att positionen kan vara ny för personen och hen har ännu inte riktigt hittat sin roll. Det kan också vara orsakad av att den anställde känner att hen inte ges tydliga instruktioner eller ansvarsområden eller att personen tänker på framtiden där hen söker förändring av den nuvarande situationen.
 • Platt profil I orsakas i grunden av två möjliga orsaker, det som beskrivs ovan och andra som beskrivs här. Om personen vill – medvetet eller omedvetet – påverka sina svar, kommer de sannolikt att återspeglas i profil I. Detta innebär att vid tolkningen av en platt profil I, bör man hålla dessa två möjligheter i åtanke.

Platt Profil II
Nyckelkänsla: Osäkerhet

Orsak:

 • Otrygg framtid
 • Arbetslöshet
 • Sjukdom
 • Hotad karriär
 • Etc. etc.

Personen är under press. Den troliga orsaken är ett upplevt hot som avser de grundläggande områdenas säkerhet. De specifika orsakerna kan vara arbetslöshet eller hot om att förlora sitt jobb, rykten om förändringar i framtiden, problem med affärer, skilsmässa etc. Ofta ligger förklaringen i att något som är värdefullt för personen upplevs som hotat i framtiden.

 • Om profilen blir nästan platt, bör vi vara försiktiga med tolkningar. Om profil II har ungefär samma form som profil I, kan vi känna större möjlighet att tolka profil II. Men om Profil II och I inte klart har samma form och profil II är nästan platt, bör vi vara mycket försiktiga i att säga något om individens naturliga beteendestil. I ett sådant fall rekommenderas att analysen görs om.

Är resultatet tillförlitligt?
Om profilen blir nästan platt bör vi vara försiktiga med tolkning.

Om Profil II har ungefär samma form som Profil I, kan vi använda formen på Profil II.

Däremot om Profil II och Profil I inte tydligt har samma form och Profil II är nästan platt bör vi vara väldigt försiktiga med att säga någonting om det naturliga beteendet. I det fallet kan det vara bra att rekommendera att personen gör om profilen.

Båda profilerna är platta
Nyckelkänsla: Frustration

Orsak:

 • Otydlig framtid
 • Brist på motivation
 • Brist på styrning
 • Förvirring
 • Etc. etc

 

 • När både profil I och II är platta, har personen besvarat båda delarna av frågorna inkonsekvent. Uppenbarligen har personen inte kunnat bilda en tydlig förståelse av sig själv, vill behaga alla, inte har någon förmåga att se in i framtiden eller känner att hen befinner sig i en olämplig roll etc.
 • Om båda profilerna är platta, kan validiteten i analysen vara lägre. Därför måste vi vara försiktiga när vi tolkar resultatet.
 • Om de två profilerna har en liknande form är det enklare att lita på formen i profil II.