Print Friendly, PDF & Email

Om båda Profilerna har samma form kan vi ha större tilltro till Profil II. Om formerna är olika bör inga slutsatser dras av Profil II.

Förskjutning av en Profil definieras som rörelsen i profilen av de fyra typerna (D, I, S och C). Förskjutningen kan vara uppåt eller nedåt i antingen en profil eller i båda profilerna.Två steg i förskjutningen kan identifieras:

 • Mittpunkten i profilen går klart uppåt eller nedåt.
 • Hela profilen är antingen under eller över mitten.

Det första steget är mindre betydande än det andra steget när vi talar om ”Overshift” eller ”Undershift”.

OBS! Det är inte tekniskt möjligt att ha en ”undershift” eller sjunkande Profil II.

Stigande Profil

Stigande profil indikerar känslan av tvång. Personen känner sig begränsad och handlar på gränsen av sin förmåga eller i klar kontrast till det naturliga beteendet för att lyckas i de krav som råder i den aktuella miljön.

Stigande Profil I

 • Stigande profil I visar på känslan av tvång. Personen kan känna sig trängd och agerar på gränsen av sin förmåga eller i fullständig kontrast till sina naturliga egenskaper för att lyckas i de krav som ställs i den befintliga miljön.
 • I de fall där en stil stiger över mittlinjen, kan förklaringen normalt finnas i de frågor som rör den beteendestilen.
 • Profilen kan stiga med en eller två stilar som går uppåt eller av att hela profilen stiger eller sjunker.
 • Om det är ett fall där vissa stilar går upp (och samtidigt ändrar formen på Profil I jämfört med Profil II), kan de viktigaste känslorna mest sannolikt finnas i dessa stilar.
 • Om hela Profil I går upp och behåller originalformen Profil II), kan den troliga orsaken till en känsla vara av annan orsak än det som kan kopplas till de enskilda beteendestilar.

Vad är orsaken till en stigande Profil?
Profilen kan stiga genom att en eller två stilar går uppåt eller att hela profilen stiger.

Om vissa stilar går upp (och på samma gång ändrar form), hittas orsaken till känslan mest sannolikt i dessa stilar.

Om hela profilen stiger och behåller den ursprungliga (Profil II) formen, kan den sannolika förklaringen vara att den inte har någon direkt relation till de individuella beteende stilarna.

Jämför alltid mot Profil II

Förändring av bokstav – en bokstav

Nyckelkänsla:

 • Måste förstärka

Förändring av bokstav – två bokstäver stiger

Nyckelkänsla:

 • Jag måste vara “alla tre”
 • Jag måste offra “den tredje”

Resultat:

 • Starkt fokus

Stigande profil – Profil I

Nyckelkänsla:

 • Hjälplöshet

Orsak:

 • Jag saknar kompetens
 • Emot mitt sätt (style)
 • Forserar mig själv
 • Etc. etc.

Stigande Profil II

 • Personen upplever stor press och upplever att omgivningens krav är svåra att leva upp till och rädslan för misslyckande är större än en i en stigande Profil I
 • Notera att overshift I profil II är en profil utan validitet
 • Om profil II är klart stigande, minskar betydelsen av stilarna i den neutrala zonen. Vi bör inte använda dem som en del av tolkningen av formen på profil II utan bara de stilar som ligger över den neutrala zonen. Det beror på att när profilen stiger, gör mittlinjen inte det. Detta innebär att när orsaken till stigande stilar tas bort kommen de stilar som hamnat i neutrala zonen att ligga under mittlinjen.

Nyckelkänsla:

 • Press

Orsak:

 • Press på arbetet
 • Press hemma
 • Förändringar I livet
 • Etc. etc.

Fallande profil

 • Fallande profiler speglar problem som rör t.ex. självförtroende. I extrema fall kan personen ha problem med motivation eller i förståelsen av rätt eller fel. När hela profilen faller under mittlinjen (Undershift), kan det bero på moraliska problem.
 • Stor försiktighet måste iakttas vid tolkningen av fallande profiler. Ny analys, rekommenderas starkt.
 • Gör ingen tolkning
 • Obs! Tolkningen av undershift i profil I går över gränsen för vad verktyget kan hantera. Personprofilen är inte avsedd att vara en psykiatrisk utvärdering.

Förändring av bokstav – en bokstav

Nyckelkänsla:

 • Minskad motivation

Förändring av bokstav – två bokstäver

Nyckelkänsla:

 • Nedstämdhet

Resultatet av:

 • Orättvis behandling
 • För hårt chefskap

Sjunkande Profil – Profil I

 • Nyckelkänsla:

Vill gömma sig

Orsak:

 • Ifrågasätter sig själv

”Undershift” – Profil I

Nyckelkänsla:

 • Moraliska utmaningar

Orsak:

 • Jobbar oetiskt
 • Accepterar inte sig själv
 • Måste gömma sig
 • Etc. etc.

Var försiktig med övertolkning