Print Friendly, PDF & Email

Var försiktig!

Människor tolkar stress på olika sätt. Var försiktig med att använda ordet då vissa upplever det som ett positivt ord och andra upplever det som negativt. Använd hellre uttryck som ”reaktion på förändringar i omgivningen”.

Om personen upplever stress eller press kan detta visa sig genom att S-stilen förändras i Profil I eller Profil II. Ju större förändring, desto större kan upplevelse av stress vara. Man bör vara försiktig när man tolkar graden av stress, eftersom olika profiler har olika möjlighet och vilja att känna igen, reagera på och avslöja stressen. På samma sätt är människors uppfattning och definition av stress ofta mycket olika. Fenomenet kan emellertid studeras som en försvarsmekanism inför en förändring i miljön.

OBS! Indikering på stress är mer en återspegling av en förändring i miljön och anpassningsprocessen det orsakar. Den har mindre med den medicinska eller psykologiska sjukdomen stress att göra.

  • Om personen upplever stress, kan det möjligen visa sig i skiftningar i S-stil i profil I eller profil II. Ju större förändring, desto större mängd av stress. Man måste vara försiktig vid bedömningen av graden av stress, eftersom olika profiler har olika tendenser att känna igen, reagera och avslöja stress. Likaså är människors förståelse och definition av stress ofta mycket olika. Fenomenet kan dock uppfattas som en försvarsmekanism för förändringar i omgivningen.
  • Notera att stressindikation är en spegling av en förändring i miljön och anpassningsprocessen den orsakar än en medicinsk eller psykologisk benämning som kallas stress.
  • Var försiktig. Människor tolkar ordet stress på olika vis. Du bör vara försiktig med att använda ordet eftersom vissa automatiskt uppfattar det som positivt medan andra uppfattar det som negativt. Det är bättre att tala om reaktioner på förändringar i stället för stress.

Stressindikation – Profil

Nyckelkänsla:

  • Måste justera

Orsak:

  • Förändringar I omgivningen
  • Instabilitet
  • Rastlöshet
  • Etc. etc.