Print Friendly, PDF & Email

Extended DISC – Profil I & II

 • Extended DISC personprofil innehåller två profiler:
 • Profil II – naturlig stil
 • Profil I – anpassad stil

Båda profilerna är uppbyggda i följande delar:

 

 • Övre zon beskriver de egenskaper som den enskilde inte har svarat mot i varje fråga. Tolkningen av den övre zonen är den samma som övre normalzon.
 • Nedre zon beskriver de egenskaper som är extremt tydliga, den enskilde har inte i någon fråga svarat för detta drag (D, I, S eller C). Tolkning av det undre området är samma som lägre normalzon.
 • Normal zon är det mest typiska resultatet, den enskilde har i de flesta fall föredragit denna egenskap (till exempel Hög D). Drag i detta område kan iakttas i personens normala beteende. Drag i den lägre normala zonen ses som motsatser.

 

 

 

Neutrala zonen

 • Den neutrala zonen representerar de svar där personen inte har varit konsekvent och har funnit det omöjligt att prioritera. Ett drag i detta område kan inte tolkas på något sätt. Mittlinjen är som vattenytan, det som är ovanför kan lätt ses i ett beteende och det som är nedanför är svårare att se.
 • Mittlinjen fungerar som en punkt där en stil förändras till signifikant eller till mindre signifikant. Alla stilar som är ovanför mittlinjen anses vara naturliga beteenden i de flesta situationer, det observerbara beteendet. Icke-existensen av en viss stil (nedanför mittlinjen) i en individs naturliga beteende uppvisar motsatt reaktion (till exempel lugn-rastlös). Ju lägre stilen är, desto starkare motsatt reaktion visas det beteendet. Observera att mittlinjen inte är en exakt, tydligt definierad linje. I vissa fall kan hela Neutral zonen anses vara mittlinjen.

 

Profil I

Profil I – Medveten beteendestil. Den här profilen beskriver hur personen själv känner att han eller hon BORDE bete sig i sin nuvarande omgivning/situation. Profilen kan variera beroende på yttre faktorer och omständigheter, som t.ex. olika arbetsuppgifter, krav och förväntningar osv.

 • Profil I illustrerar hur personen känner att han eller hon måste eller vill anpassa sitt beteende för att bättre klara av kraven i denna specifika situation eller miljö.
 • Profil I visar individens medvetna förståelse av sig själv och det egna beteendet i dagsläget (medveten självbild).
 • Profil I jämförs med Profil II. Om personen har blivit störd under tiden han eller hon svarat på enkäten kommer detta att återspeglas i profil I.

 

 • Signifikanta skillnader mot profil II är:
 • En förändring i form
 • Förskjutning av en stil (D, I, S, C) över mittlinjen
 • En förändring i den dominerande stilen (D, I, S, C)
 • Andra betydande förändringar i profilen

Profil II

Profil II – Naturlig, omedveten beteendestil. Profilen beskriver personens naturliga, spontana beteendemönster. Den är i allmänhet rätt stabil, åtminstone på kort sikt. Detta är den beteendestil, som personen helst använder och som tar minst energi.

 • Profil II illustrerar en persons naturliga reaktion på yttre stimuli. Det är den beteendestil som tar minst energi och ansträngning, kräver minst koncentration och är vanligtvis det mest behagliga för den enskilde.
 • Den illustrerar personens naturliga reaktion och är oftast det beteende personen använder utåt.
 • När man tolkar Profil II, måste man titta på dess form, storlek och position.
 • Genom att använda Profil II, är det möjligt att definiera åtgärder och tankemodeller för en persons naturliga beteendestil.
 • Profil II är Extended DISC mest exakta och varaktiga illustration av en persons naturliga beteende.

Procentsatser

 • Procentsatserna beskriver formen i profilerna. De illustrerar förhållandet mellan de fyra viktigaste stilarna. Procentsatserna är också användbara när resultatet av flera personer måste jämföras.
 • Hur procentsatser beräknas: Andel av det sammanlagda avståndet från mittlinjen på de stilar som är på samma sida av mittlinjen.
 • Övre Procent: Stilar som ligger över mittlinjen. Beskriver det inbördes förhållandet av de dominerande stilarna.
 • Lägre Procent: Stilar som ligger under mittlinjen. Beskriver det inbördes förhållandet av de låga stilarna.

Tolkningsnivåer

Nivå 1: Dominant drag

Nivå 2: Drag ovanför mittlinjen

Nivå 3: Procent ovanför mittlinjen

Nivå 4: Procent under mittlinjen

Tolkning av bilden ovan:

Nivå 1: I

Nivå 2: IDS

Nivå 3: 40I-35D-25S

N 4: -100C

Ladda ner stor presentation här

Fördjupning Profil I & II

Beskrivning av beteenden ovanför och under mittlinjen

Enkel presentation för tolkning av Profil I & II