Print Friendly, PDF & Email

Tolkningsanvisningar för Extended DISC Personprofil

Allmänt

Med hjälp av Extended DISC Personanalysen kan man analysera, observera och beskriva personens naturliga beteende. Analysens syfte är att ge tilläggsinformation samt att göra det lättare att förstå personens beteende. Analysen utgör dessutom en utmärkt utgångspunkt för självutveckling.

Det är viktigt att observera, att Extended DISC Personanalysen inte är ett test. Man kan inte få goda eller dåliga resultat och analysresultaten kan inte heller jämföras sinsemellan på en “bättre – sämre” – skala.

Analysen mäter inte människans hela personlighet och bör inte användas för sådana ändamål. Den mäter inte heller professionellt kunnande, färdigheter eller erfarenhet.

Rapporten beskriver personens naturliga beteende, dvs. det handlingssätt som kräver minst energi och koncentration. I allmänhet beter vi oss på detta sätt, såvida inte omgivningen och andra yttre faktorer kräver någonting annat. Vi reagerar ofta enligt vår naturliga beteendestil i snabba, oförutsedda situationer, då vi inte hinner ”planera” vårt handlingsmönster. Vår naturliga stil kommer också till synes då vi befinner oss under tryck och i stressituationer, då vi inte förmår bete oss på något annat sätt.

Extended DISC åskådliggör människans beteende med hjälp av fyra grundläggande beteendestilar, vilka betecknas med bokstäverna D, I, S och C. Ingen stil är bättre eller sämre än någon annan. Varje beteendestil har både styrkor och utvecklingsområden.

I praktiken är människans beteendemönster en kombination av två eller tre grundstilar.

Tolkning av profil I & II

Extended DISC Personanalysrapporten grundar sig på de svar som getts via www.finxs.com. Utifrån svaren skapas profiler, som åskådliggör beteendemönstren visuellt.

En djupgående tolkning av profilerna förutsätter kunskap och insikter i Extended DISC -teorin. För att undvika feltolkningar och missförstånd bör man inte dra alltför långt gående slutsatser på basen av profilerna utan träning eller gedigen praktisk erfarenhet. Dessa tolkningsanvisningar behandlar grunderna för tolkningen av profilerna.

Profil I – Medveten beteendestil. Den här profilen beskriver hur personen själv känner att hen BORDE bete sig i sin nuvarande omgivning/situation. Profilen kan variera beroende på yttre faktorer och omständigheter, som t.ex. olika arbetsuppgifter, krav och förväntningar osv.

Profil II – Naturlig, omedveten beteendestil. Profilen beskriver personens naturliga, spontana beteendemönster. Den är i allmänhet rätt stabil, åtminstone på kort sikt. Detta är den beteendestil, som personen helst använder och som förbrukar minst energi

Tolkning av Diamanten

Extended DISC Diamanten åskådliggör personens naturliga beteendestil samt de handlingsmönster som kräver mera energi. Diamanten består av 160 delar (40 i varje kvadrant). Extended DISC Diamanten är som en karta med vilken man snabbt kan åskådliggöra en eller flera personers beteendemönster.

På sidan som behandlar flexibilitetsområden anger det mörkast färgade området i Diamanten personens naturliga beteendestil. De ljusare områdena betecknar andra beteendemönster som personen kan följa utan större koncentration eller energiförbrukning. De vita områdena visar de beteendestilar som kräver mera energi, eftersom de inte är naturliga.

I Diamanten på rapportens profilsida, utvisar pilens startpunkt personens naturliga stil (Profil II). Pilens riktning och längd indikerar hur personen själv upplever att hen borde anpassa sin naturliga stil i sin nuvarande situation. Pilens spets motsvarar den beteendestil som Profil I representerar.

Texter

Texterna beskriver hur andra människor i allmänhet upplever en sådan här person. Läs hela texten för att få en helhetsbild av personens beteendestil. Då man utvärderar enskilda meningar, är det viktigt att beakta en persons förmåga att medvetet anpassa sitt beteende. Texten beskriver alltså individens typiska beteende, men hen kan i allmänhet anpassa sin stil för att bättre motsvara kraven och förväntningarna i olika situationer. Det är också möjligt att personen har åtgärdat de nämnda utvecklingsområdena genom att t.ex. utveckla nya färdigheter. Det är också viktigt att komma ihåg, att man inte kunnat beakta saker som personens kunskaper, utbildning och erfarenhet.

Motivationsfaktorer

Motivationsfaktorer = Vad personen tenderar att tycka om och trivas med. Dessa saker höjer i allmänhet personens motivation.

Försöker undvika/Fruktar = På de här sakerna reagerar personen i allmänhet inte positivt, utan de sänker hens motivation.

Starka sidor = Naturliga styrkor. Då personen har möjlighet att utnyttja dessa egenskaper, är han eller hon troligen till stor nytta för organisationen.

Utvecklingsområden = Här beskrivs personens möjliga reaktioner under tryck, eller då hens beteende är okontrollerat. Det är också möjligt att andra människor upplever personen såhär, speciellt de som representerar en motsatt beteendestil.

Observera att detta inte är någon ”kan – kan inte” -skala. Avsnitten ”Försöker undvika/Fruktar” och ”Utvecklingsområden” påstår inte att personen har problem med alla de här sakerna. De är däremot inte så naturliga för personen som ”Motivationsfaktorerna” och de ”Starka sidorna”, och de kräver mera energi.

Tips

Välj 1-3 saker, som är mest betydelsefulla för dig och ditt arbete. Fokusera på att utveckla och utnyttja de här egenskaperna. Be om feedback av dina medarbetare eller kollegor.

Beteendekompetenser

I beteendekompetenserna används en skala från -5 till + 5:

+ 5 , dessa områden faller sig naturligt för personens beteendestil och kräver lite energi och koncentration.

– 5, dessa områden är inte lika naturliga för personen och kräver mera energi och koncentration.

Observera dock att detta inte visar vad personen kan eller inte kan. Det betyder inte att personen inte kan vara bra på detta område. I själva verket kan hen vara framgångsrik på detta område.

Resultatet indikerar bara att detta särskilda beteende kräver en större medveten insats samt mera energi och koncentration än de beteendemönster som faller sig mera naturligt för personen ifråga.