Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Bygg en hanelefant

Mål:

 • Att lära sig förstå styrkorna och svagheterna inom varje stil och att leda andra.
 • Att lära sig hur varje ledarstil kan bidra till arbetets slutresultat.
 • Att lära sig hur varje kommunikationsstil kan påverka processen och utfallet av arbetet.
 • Att lära sig hur varje stil, om den utnyttjas till fullo, kan ha en negativ effekt på människor och på arbetets resultat.
 • Förbättra ledarskap och färdigheter inom kommunikation mellan ledare.

 Bygga en hanelefant

Obs! Det måste vara en hanelefant. (Du kan också välja en giraff men det bör vara ett djur med väldigt karakteristiska drag.)

 • Innan spelet kan börja, sök reda på fyra personer inom gruppen som har starkt D, starkt I, starkt S och starkt C i sina profiler. Välj dem som ledare för lagen.
 • Låt sedan var och en av teamledarna välja personer till sitt lag. Varje lag bör bestå av 5-10 personer.
 1. Be alla grupperna att tävla i att bygga en elefant. Den grupp som bygger den högsta och den som mest liknar en hanelefant vinner. Ge inget av lagen några resurser. De får använda det som står till buds i sin närhet eller i rummet. Varje grupp har 30 minuter på sig att skapa elefanten (kan justeras efter vad tiden tillåter).
 2. Placera tidningar, saxar, lim, maskeringstejp, återvunnet papper, pappersmuggar, färgpennor, träpinnar etc. runtom i rummet som användbara resurser (påtala inte för lagen hur arbetet ska göras – de får själva se till att anskaffa sitt eget byggmaterial och komma på hur de ska arbeta).
 3. Du kan behöva tala om för deltagarna att de inte får använda vissa saker, såsom bord, stolar etc. sådant som kan skadas eller skada deltagarna.
 4. Utse en observatör i varje grupp. Ge observatören riktlinjer. Riktlinjerna för observation bör fokuseras på följande:
 • Gruppatmosfären (tråkig, energisk, rolig)
 • Får deltagarna tydliga direktiv? Har alla en tydlig bild av vad de behöver göra?
 • Är laget splittrat eller sammanhängande?
 • Fanns det någon “planering” och för hur lång tid?
 • Vad gjorde laget bra? Hur påverkade gruppledaren detta?
 • Vad kunde gruppen ha gjort bättre? Hur påverkade gruppledaren detta?

Punkter att vara observant på kan variera, beroende på vad det är du försöker lära ut. Till exempel, om du planerar att fokusera på kommunikation, så kan fler observationspunkter läggas till under kommunikation. Om du vill fokusera på coachning eller ledarskap under situationsrelaterade förhållanden, så kan du addera till dessa punkter.

Valfritt: Instruktören kan informera varje gruppledare före aktiviteten att de behöver utnyttja sin beteendestil fullt ut under övningen. Det betyder att de behöver agera naturligt. Vid slutet av aktiviteten tackar instruktören var och en av gruppledarna och talar om för alla att du bad gruppledaren att agera inlevelsefullt. Det kommer hjälpa dem att slippa anklagelser från gruppen.

Efter aktiviteten, be varje observatör att rapportera vad de observerat.

Utfallet av elefantbyggandet skapar vanligtvis skratt och en lättsam miljö. Så, vanligtvis behöver inte ledaren känna sig defensiv inför observationsrapporten, förutsatt att du bett dem att agera ut i full utsträckning och talar om det för gruppen innan observationsrapporter presenteras.